Fylkesrådmannen ønsker ikke høyere hastighet på hurtigbåtene

Rutehastighet

Tirdag 27.mars skal fylkesutvalget i Sør-Trøndelag behandle kontraktstrategi for blant annet hurtigbåtrutene mellom Trondheim og Brekstad. AtB har i den forbindelse laget en strategi der krav til rutehastighet for hurtigbåtene er satt til 35 Kn for å redusere reisetiden ned til 50 – 55 minutt på strekningen. Fylkesrådmannen går i mot dette og ønsker å beholde dagens krav til rutehastighet.  Dagens båter går med en hastighet på 29-32 Kn, mens fylkesrådmannen beskriver i sitt sakfremlegg at det er 32 Kn. Dette medfører at det er uklart hvilken rutehastighet fylkesrådmannen legger til grunn. Raskeste reisetid i dag mellom Trondheim og Ørland er en direkterute som tar 60 minutt, mens den lengste reisetiden er 75 minutt. Lengst reisetid er ved anløp av både Lensvik og Hysnes og bruk av Trondheimsfjordbåtene som ikke går fortere enn 30 Kn.

Fylkesordføreren har tidligere antydet reisetid på 45 minutter mellom Ørland og Trondheim. AtB sitt forslag til rutehastighet er et fornuftig kompromiss mellom klima, pris og reisetid. Vi har sagt at med en økt frekvens, bedre kvalitet på båtene og mindre kanselleringer, er 50 – 55 minutt reisetid akseptabelt. Det er sterkt beklagelig dersom en ikke skal redusere reisetiden til 50 – 55 minutt i perioden fra 2014-2022. Fylkesrådmannen begrunner sitt forslag blant annet med en eksponentiell utvikling av drivstofforbruk i forhold til hastighet. Om utviklingen er eksponentiell eller lineær beskriver ikke endringen, men kun formen på utviklingskurven. Det som hadde vært interessant hadde vært endingen i drivstofforbruk ved å øke farten fra 32 – 35 Kn. Kystekspressen har tidligere redusert hastigheten med det resultatet at Jarlene som brukes i de gjennomgående rutene sparte 1% drivstoff. AtB bekriver i sitt saksfremlegg at med nytt materiell kan en forvente en nedgang på 30% drivstofforbruk og at selv ved en hastighetsøkning ikke vil få et økt drivstofforbruk i forhold til i dag. Reisetid på 50-55 minutter er viktig av flere grunner. De viktigste er:

 • Reisetid på 1 time med hovedtrasnportmiddel anses ofte en grense for pendling.
 • Det gir mulighet på timesavganger i rush uten innvestering i flere båter.
 • Dersom en ønsker flere avganger med samme antall båter som i dag, er en avhengig av både kortere oppholdstid på terminal og kortere reisetid.
 • På grunn av arbeidstider på Ørland bør ankomst være senest 07:20. Samtidig bør avgagnstid fra Trondheim være så sent som mulig på grunn av ankomst med buss. Helst bør avgang fra Trondheim ikke være tidligere enn 06:25.
 • Det vil kunne være vanskelig å redusere antall annløp av Lensvik og Hysnes. Hysnes(Rissa) – Ørland og Lensvik(Agdenes) – Trondheim har allerede i dag betydlig pendling. Å kun redusere muligheten for å pendle på disse strekningene i stedet for å øke hastigheten er feil prioritering.
 • En kan alltids redusere rutehastighet i konsesjonsperioden, men det er vanskelig og dyrere å øke rutehastigheten fordi en da må bytte båter for å få høyere makshastighet.
 • En kan ha lavere fart på strekningen Brekstad – Kristiansund dersom en ønsker det. Høyere fart er viktigst på strekningen Trondheim-Brekstad fordi det er flest reisende her og fordi det er mange pendlere.
 • Dagens Jarler har en makshastighet på 36 Kn. Denne vinteren har vi sett flere ganger at de har vært 30 minutt forsinket fra Kristiansund, men de har tatt inn denne forsinkelsen når de er kommet til Brekstad. Strekningen inn til Kristiansund kan ofte være mer værutsatt og mulighet for å ta inn forsinkelser som oppstår her før en kommer til Brekstader viktig .

Som pendlerforening forsøker vi å påvirke alle deler av reisen fra hjem til jobb. Vi jobber mot mange aktører enten det er private, AtB, kommuner eller fylkeskommunen. Relativt ofte møter vi argumenter om at 5-10 minutter forskjell ikke har så stor betydning. Dersom en legger sammen alle disse minuttene fra hver av aktørene, er forskjell i reisetid betydelig. Reisetiden kan endres nærmere en halv time bare med små endringer og tilpassinger fra hver og en av aktørene.  Derfor er alle disse 5-10 minuttene viktig, også reisetiden på hurtigbåten.

Reservebåt

I forhold til reservebåt legger tilsynelatende AtB opp til et dårligere tilbud enn i dag. I dag ligger det vanligvis tilgjengelig reservebåt i Trondheim. Det er diskutert en maksimal driftsstans på 4 timer, noe som hadde betydd en tilsvarende tilgjengelighet for reservebåt. I stedet legges det til grunn at maksimal driftsstans skal være 8 timer. Dette medfører at reservebåt kan være plassert i Sogn/Hordalandsområdet og være fordelt på flere strekninger.

Andre føringer

Generelt er det resterende forslaget til AtB positivt og med unntak av fart støtter fylkesrådmannen dette. Vi skulle likevel sett at forbedret frekvens ikke var knyttet opp mot ny kampflybase siden det allerede i dag er et behov for forbedret tilbud. Blant det positive er at kvalitet vil bli tillagt stor vekt ved tildeling av konsesjon. Forslag til vekting av evalueringskriteriene er:

 • Kvalitet 40 %
 • Pris 40 %
 • Miljø 20 %

Styret i AtB har satt spørsmål om pris ikke bør vektes høyere, men vi går sterkt i mot dette. Som pendlere er det svært viktig at vi kan stole på båtene og at vi kommer frem i tide.

AtB har satt opp følgende hovedpunkter for den nye kontraktsperioden fra 2014:

 • Kontraktslengde settes til 8 år med mulighet til forlengelse i 1 + 1 år
 • Det benyttes bruttokontrakt m/bonus når det gjelder kjøretøy- og passasjerfrakt og nettokontrakt når det gjelder godsfrakt og kioskdrift
 • Anbudskonkurransen deles inn i 3 anbudspakker
 • Kravene i konkurransegrunnlaget baseres på funksjonskrav
 • Det kreves restaurasjon/kiosk på Kystekspressen
 • Det legges opp til en bonuspott på 4 % av kontraktsverdien ved signering. Hvor 50 % forbeholdes passasjervekst og 50 % forbeholdes kvalitet
 • Strenge krav i forhold til innsetting av reservemateriell
 • Det stilles minimumskrav i forhold til miljøutslipp samt miljø som evalueringskriterium
 • Evalueringskriteriene vektes med 40 % på kvalitet, 40 % på pris og 20 % Miljø
 • Det gis ingen form for frikort fra AtB’s side

Krav til båtene er angitt å være:

 • Båtene i kystekspressrutene skal være utstyrt med baugtillegg.
 • Passasjerfasiliteter skal være av en slik kvalitet at den reisende får en behagelig reise oppleving, iberegnet støy og sjøegenskaper.
 • Reisende skal kunne betale reisa med både bankkort og kontanter om bord i fartøyene.
 • Fartøyene skal ha klasse etter Det Norske Veritas eller tilsvarende.
 • Fartøyene skal være utstyrt med godkjent hjertestarter.
 • Informasjonsskjermer som viser fartøyets posisjon på rutekart samt navn på anløps sted. Informasjonsskjermene skal også vise aktuell sikkerhetsinformasjon.
 • Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å pålegge eget profilprogram inkl. farge og egen logo på fartøyene.
 • Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene.
 • Krav om kioskdrift
 • Det vil bli stilt krav om at fartøyene tilfredsstiller krava til universell utforming i samsvar med dagens regelverk.

I tillegg er det krav til at Kystekpressens gjennomgående rute skal ha kapasitet på 275 passasjerer og omvendt pendlerrute 130 passasjerer som i dag. Rutefarten er foreslått å være 35 Kn for alle båter. (Noe som altså fylkesrådmannen går i mot)

 

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.