Kortere reisetid fra 2014

Raskere båter

I forbindelse med anbudsrunden for nye hurtigbåtruter fra 1.1.214 vedtok fylkeutvalget i dag at fartøyenes hastighet i Trondheimsfjorden skal være så høy at reisetiden legges på 50 min for pendlertilbud Brekstad – Trondheim. Dette er en viktig delseier for pendlerne som reiser på Trondheimsfjorden etter at fylkesrådmennen foreslo at reisetiden ikke skulle reduseres. Vi har tidligere fått gjennomslag for at båtstørrelser skal være på samme nivå som i dag og at vi skal ha tilgang til reservebåt. Det har tidligere i prosessen vært forslag om 30% mindre båter i Kystekspressens ruter og at det ikke skulle være krav til reservebåt.

 

Utfordringer med rutetabeller

Forslag til rutetider fra pendlerforeningen

Selv om vi nå har fått gjennomslag for raskere reisetid vil vi fortsette arbeidet for bedret rutetilbud med full styrke. Vi har sett mange forslag til rutetilbud, men ingen av disse har gitt en markant forbedring av frekvens i rushperioder. Pendlerforeningen har presentert noen forslag til ruteopplegg som vi mener gir en vesentlig forbedring i rutetilbudet. (Trykk på ruteforslagene for store versjoner). Forslagene vi har sett fra fylket har f.eks. avgangstider midt på dagen fra Trondheim med 20 minutters mellomrom, mens det er en avstand på 3,5 timer mellom avganger om morgenen. Vi har forventet økt antall avganger i rushperioder og en jevn fordeling av avganger resten av dagen.

Vi har tidligere erfart at det settes mange begrensninger på forbedring av rutetilbud i Trondheimsfjorden. Dette kan være at passasjerer som skal være med busser med timesavgang fra Kristiansund skal ha mindre enn fem minutter ventetid eller at man har satt opp ekstra båter til Hitra som ikke har noen betydning i forhold til arbeidsreiser eller flyruter fra Ørland. NSB vil aldri styre sitt togtilbud inn til Trondheim fordi enkelte togavganger skal korrespondere med timesavganger med buss fra Steinkjer. Hurtigbåten er vårt hurtigtog som gjør det mulig å pendle mellom Ørland og Trondheim. Vi forventer at timesavganger med buss i distriktene ikke skal styre rutetidene med båt og medføre store ujevnheter i frekvens med hurtigbåt fra og til Trondheim. 50-70 passasjerer med båt må prioriteres fremfor 10-20 med buss. Pendlere som er avhengig båt for å kunne opprettholde bosted eller arbeidsplass i Trondheim og Ørland må prioriteres fremfor fritidsreisene eller andre som reiser sjelden. Vi forventer nå at pendlerne mellom Trondheim og Ørland nå blir prioritert og at vi ikke lenger skal ha nesten to timer ventetid mellom avganger i rushperioder. Vi er lovet nye direkteruter mellom Trondheim og Ørland. Vi forventer at dette blir nye ruter og at ikke pendlere fra Hysnes og Lensvik skal få et dårligere tilbud enn i dag fordi en ønsker å ha flere avganger fra Hitra.

Responstiden for reservebåt har nå blitt lenger. Reservebåten kan nå ligge i Sogn og Fjordane eller enda lenger sør, mens den i dag ligger i Trondheim. Dette er også en viktig grunn til at vi ønsker økt frekvens i rushperioder. Med en time eller mindre til neste avgang i rush vil ulempene ved innstilt hurtigbåt bli mindre. Ved en busstur vil reisetiden bli minimum 1,5 timer lenger. Dette er uakseptabelt når en skal på jobb eller hjem for å hente barn i barnehagen.

Dagens ruteopplegg med få avganger i rush setter begrensninger både på fleksibilitet i jobbtilbud og skoletilbud. Reisetiden i Trondheim varierer fra 5 minutt til 1 time for forskjellige pendlere. Det sier seg selv at med to timer mellom avgangene med hurtigbåten kan en ikke normalt ha 8 timer arbeidsdag. Arbeidsplasser med faste arbeidstider som servicenæringen i midtbyen er generelt utilgjengelig for pendlere fra Ørland og til Trondheim.Nye ansatte på kampflybasen vil være unge og ha nyutdannede partnere. Til å begynne med vil ikke disse ha den samme fleksibiliteten i arbeidstiden som dagens middelaldrene pendlere. Samtidig skal en ta hensyn til andre behov som at en enkelte dager må hente eller sende barn i barnehage eller være med på andre sosiale aktiviteter. For at flere arbeidsplasser og flere skal kunne pendle mellom Ørland og Trondheim må vi derfor ha flere avganger i rush! For pendlere med busser og tog inn til Trondheim er det en selvfølge med flere avganger i rush og maksimum timesavganger. Vi forventer at dette blir gjeldende også på hurtigbåten mellom Ørland og Trondheim fra 2014.

 

Konsekvenser for rutetilbudet

Konkret betyr dagens vedtak fra Fylkesutvalget:

 • Reisetid på 50 min for pendlertilbud Brekstad – Trondheim
 • Utvidet frekvens Trondheim – Brekstad, samt avgang fra Fillan legges inn som en del av tilbudet
 • Båttilbudet ses i sammenheng med buss og flytilbud og ruteplanlegges sammenhengende.

Tidligere har AtB forslått (og som Fylkesordføreren og nå Fylkesutvalget støtter):

 • Det kreves restaurasjon/kiosk på Kystekspressen
 • Strenge krav i forhold til innsetting av reservemateriell
 • Det stilles minimumskrav i forhold til miljøutslipp samt miljø som evalueringskriterium
 • Båtene i kystekspressrutene skal være utstyrt med baugtillegg.
 • Passasjerfasiliteter skal være av en slik kvalitet at den reisende får en behagelig reise oppleving, iberegnet støy og sjøegenskaper.
 • Reisende skal kunne betale reisa med både bankkort og kontanter om bord i fartøyene.
 • Fartøyene skal ha klasse etter Det Norske Veritas eller tilsvarende.
 • Det skal være gratis trådløst internett for passasjerene, på fartøyene.
 • Krav om kioskdrift på Kystekspressen
 • Kapasitet på 275 passasjerer på gjennomgående rute og 130 passasjerer på pendlerbåt i Trondheimsfjorden
 • Det foreslås en kombinasjon av høye bøter og maksimal driftsstans på 8 timer hvor sambandene kan være uten fartøy ved uforutsette hendelser. Hvis reservefartøy ikke settes inn innen fristen, påløper det dagbøter.
 • Det pålegges operatør å sørge for alternativ transport den perioden sambandet ikke er betjent.
 • Ved planlagte hendelser (årlig vedlikehold), skal det være reservefartøy i sambandet før det ordinære materiellet blir tatt ut.
 • Universell utforming skal tilfredstille foreskrevne og gjeldende krav.
 • Det stilles funksjonskrav til båtene og ikke spesifikke krav.

Merk at også AtB foreslo en reisetid på 50 minutt. På akkurat dette punktet gikk altså Fylkesrådmannen imot forslaget fra AtB. Fylkespolitikerne har nå skåret gjennom og vedtatt en reisetid på 50 minutt.

Evalueringskriterier

Evalueringskriteriene er viktige for kvaliteten på hurtigbåttilbudet. Følgende evalueringskriterier er foreslått:

 • 40 % på kvalitet (herunder kvalitet på båtmateriell, opplegg for reservemateriell, system for vedlikehold samt anskaffelse av fartøy og opplæring av personell)
 • 40 % på pris
 • 20 % Miljø (miljøpolitikk samt drivoljeforbruk i ltr/driftstime)

For ytterligere å heve kvaliteten legges det opp til en bonuspott på 4 % av kontraktsverdien ved signering. Hvor 50 % forbeholdes passasjervekst og 50 % forbeholdes kvalitet. For å ivareta mulighet for endring av rutetider og ruteproduksjon vil en be om total pris pr. time ved økning og minskning pr. uke. Det er en forutsetning at endring av ruteproduksjonen kan gjennomføres med det samme båtmateriell som omfattes av kontrakten

Miljø

Et viktig argument for å begrense rutetilbudet med begrenset fart og båtstørrelser har vært miljø. Kystekspressen har tidligere redusert farten for å redusere utslipp. Dette medførte 1-4% redusert utslipp. Etter spørsmål til fylkesrådmannen kommer det nå frem at med ny båtteknologi og høyere fart kan en forvente en reduksjon på 10% drivstofforbruk.

 

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kortere reisetid fra 2014

 1. Terje Buås-Hansen says:

  Jeg ser at pendlere fra Hysnes og LeKsvik er nevnt i samme åndedrag;- går ut far at det skal være Hysnes og LENSVIK? Bør korrigeres slik at det ikke oppstår missforståelser.