Skrekkeksempel på hurtigbåtanbud

Hurtigbåttilbudet mellom Harstad og Tromsø er et skrekkeksempel på hvordan det kan gå dersom en ikke gjennomfører en god anbudsprosess. Etter at ny anbudsperiode fra 2010 har denne strekningen vært preget av problemer og rot. I en kronikk i Dagbladet fra sommeren 2011 og i Nordlys i januar 2012 blir noen av de viktigste punktene summert opp. Problemene har bare fortsatt og i januar gikk fylkeskommunen i Troms inn for å kansellere kontrakten. 20.4.2012 kom Statens havarikommisjons med en rapport vedrørende det første store problemet som oppsto: hurtigbåtene fikk alvorlige skrogskader på veg fra verftet til Troms fylke. Rapporten inneholder en detaljert gjennomgang av ulykken, inkludert anbudsprosessen der det finnes en rekke forbedringsmuligheter. Havarikommisjonen betrakter den direkte årsaken til ulykken å være en uheldig konstruksjonsløsning og har således ikke funnet holdepunkter for at anbudsprosessen har vært direkte medvirkende årsak til havariet. Likevel anbefaler de at aktørene enkeltvis og i fellesskap gjennomgår sine rutiner for å sikre at de ulike prosessene ivaretas tilfredsstillende.

Et viktig punkt for at lignende ikke skal skje i forbindelse med hurtigbåtanbud for Kystekspressen fra 2014 er at kvalitet blir sterkt vektlagt. I Anbudskonkurransen fra Troms Fylkeskommune var kun miljø og pris vektlagt. I anbudskonkurransen for Kystekspressen er det vedtatt at kvalitet og pris skal telle 40% og miljø 20%.

Oppdatering 24.4.2012 kl 18:40
Nordlys og NRK melder i dag at det likvel er lite trolig at fylkeskommunen vil gå til oppsigelse, av frykt for å tape flere hundre millioner kroner i en rettssak.

 

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

2 Responses to Skrekkeksempel på hurtigbåtanbud

 1. Kjell W. Utvaag says:

  Følgende fremkommer i rapporten (pkt. 3 sode 63) fra Statens havarikommisjon for transport når det gjelder havariet av hurtigbåten Sollifjell:

  «Havarikommisjonen har vurdert om sider ved anbudsprosessen kan ha vært medvirkende årsaker til havariet, men har ikke holdepunkter for å hevde at så er tilfellet.»

  Dette harmonerer lite med første setning i pendlerforeningens oppslag og overskrift. Her har pendlerforeningen trukket en konklusjon som ikke har feste i noen offentlige rapporter, og det bør derfor komme frem at dette er pendlerforeningens egen konklusjon.

  • web says:

   Flott med tilbakemelding! Det er helt riktig at den endelige rapporten ikke kritiserer fylkeskommunen direkte. I sammendraget i den endelige rapporten fremmes det faktisk ingen sikkerhetstilrådninger i det hele tatt. Dette er kanskje naturlig når fylkeskommunen nå er inne i en prosess med å si opp avtalen og flere 100 millioner står på spill. Sikkerhetsrådene er fjernet siden foreløpig rapport. Her var det sikkerhetsråd til Samferdselsdepartementet, Troms fylkeskommune og Sjøfartsdirektoratet. Til Troms fylkeskommune er det fremsatt følgende kommentarer i foreløpig rapport:

   • Anbudsutsettelsen hadde stort miljøfokus og sikkerhet var ikke nevnt
   • Fylkeskommunen gjennomførte ikke risikovurdering av sjøtransporttjenesten
   • Prosjektet var preget av tidspress.

   Anbudsprosessen er omtalt i rapporten i kapittel 1.9 og 2.5 i den endelige rapporten. I kapittel 1.9 står det blant annet at «Anbudsprosessen var da 6 måneder forsinket i forhold til beskrevet i anbudsgrunnlaget, men leveringsdato ble beholdt og ikke forskjøvet tilsvarende.» I kapittel 2.5 står det blant annet «Utvalgskriteriene benyttet av Troms Fylkeskommune endte opp med i hovedsak å basere seg på miljøutslipp (80%).» Det står videre at «I anbudsgrunnlaget ble det ikke beskrevet hvilke operasjonsbetingelser (som f.eks.værforhold og regularitet) som måtte oppfylles for fartøyene, foruten at de skulle være godkjent for området, og oppnå minimum 33 knops hastighet i rute.»

   Dersom en ser dette i sammenheng med rundt 150 avisartikler om problemene etter 2010 anser vi at dette berettiger til en betegnelse av skrekkeksempel. Vi vil bare understreke at prosessen så langt ikke skulle gi noen hentydninger om at det samme skal skje i forbindelse med anbudsrunden for Kystekspressen.