Endringer på Ferjesambandet Brekstad-Valset de neste årene

1.1.2015 begynner ny anbudsperiode for Ferjestrekningen Brekstad-Valset. Fylkestinget vedtok 20.6.2012 følgende krav til overordnede kravspesifikasjon på strekningen:

  • Sambandet skal trafikkeres av to ferger, dimensjonert for å ivareta en kvalitet som tilsvarer mindre en 100 tilfeller pr år med gjenstående biler. Det skal legges til grunn en årlig vekst i trafikkmengde.
  • Åpningstiden skal følge veileder i regional transportplan og være minimum 17 timer. Sambandet skal ha beredskap utenfor åpningstiden.
  • Sambandet skal gå med halvtimes frekvens morgen og kveld, samt i sesongbelastede perioder.
  • Det settes krav til reservemateriell utover de 2 ordinære ferjene.

I Samferdselskomiteens møte 6.6.2012 ble det i tilknytning til saken fattet følgende enstemmige vedtak:

Samferdselskomiteen ber fylkesrådmannen om at det søkes å finne løsning for å utvide kapasiteten på strekningen Brekstad – Valset, så snart som mulig og senest i løpet av våren 2013. Utbyggingen av Ørland som fremtidig kampflybase vil føre til stor bygge- og næringsaktivitet som vil fordre stor trafikkvekst for ferjestrekningen. Det vises til statistikkover økning i antall gjenstående biler samt sett situasjonen i lys av at strekningen har et dårligere tilbud enn standard etter ÅDT for nåværende anbudsperiode.

Harstad Tidende og Troms Fylkeskommune melder i dag at ferja som i dag benyttes på sambandet Brekstad-Valset, M/F Ørland, fra 1.2.2014 skal benyttes på et samband i Troms. Det er derfor knyttet en del usikkerhet til hva som skjer på sambandet Brekstad-Valset frem til 1.1.2015.

Sambandet har hatt en kraftig vekst de siste årene. Fra 2001 til 2009 var det en trafikkvekst på 68%. Vi ser at denne utviklingen fortsetter nå. Selv i perioden januar – april var det en økning fra 2011 til 2012 i trafikkmengden til tross for en kraftig økning i pris på grunn av innføring av bompenger. Etter innføring av bompenger på Krinsvatnet ble det i mai trafikkvekst på 12% og antall gjenstående biler gikk opp fra 150 gjenstående biler i mai 2011 til 762 gjenstående i mai 2012. Når kampflybasen nå er lagt til Ørland er det ingen grunn til å tro at veksten fremover skal bli mindre. Minimum av det som bør skje fremover bør derfor være:

  • Begge ferger bør ha kapasitet på 50 PBE (Som dagens M/F Ørland)
  • Standarden på strekningen bør være den samme en benytter i Møre og Romsdal i dag (19 timers åpningstid og ½ times frekvens i perioden 07-20)
  • En bør innføre ½ times frekvens allerede fra sommeren 2013

 

 

This entry was posted in Aktuelle saker. Bookmark the permalink.

Comments are closed.