Forsvarsbygg vil utrede behov for pendlertilbudet til Trondheim

Etter at Sør-Trøndelag fylkeskommune og AtB ikke har prioritert pendling Ørland-Trondheim de siste årene og heller ikke i nytt anbud fra 2014 er det gledelig at Forsvarsbygg vil utrede behovet for dette tilbudet nærmere. Dette kommer frem i revidert planprogram for den nye kampflybasen der det er gjort presiseringer i kapittel om «INFRASTRUKTUR, VEGNETT OG TRANSPORTSYSTEM». Presiseringene som er gjort er merket i kursiv:

Utbyggingen kan medføre betydelige trafikkutfordringer i nærområdet og i et større omland knyttet til transport og ferjeavvikling. Med nærområdet menes viktige målpunkt i Ørland og Bjugn. Regional- og pendlertrafikk vurderes til og fra Trondheim med hurtigbåt og bil/ferje. Nasjonalt vurderes flytrafikk til Oslo og Bodø (flytrafikk).

Forsvaret bruker det offentlige vegnettet til transport til og fra hovedflystasjonen.

Omfanget av transport, herunder trafikktall som viser bruken/aktiviteten til og fra basen og hva dette vil generere av trafikk, vil bli belyst i reguleringsplanen. Pendlertrafikk vil utgjøre en viktig del av utredningsgrunnlaget. Utgangspunktet for utredningen er dagens situasjon, hvor eventuelle fremtidige behov for utbedringer påpekes.

 

This entry was posted in Aktuelle saker, Foreningen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.